Algemene Voorwaarden

Wanneer u voor het eerst Friesland Medical Art bezoekt is het belangrijk dat u op de hoogte bent

 van de algemene voorwaarden die gelden binnen de praktijk.

 

 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder “de behandelaar” verstaan mevr. J. Baarda-Duivenvoorde gevestigd aan Fonteinland 7C te Leeuwarden.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de behandelaar opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de behandelaar.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de behandeling voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Friesland Medical Art en de cliënt.

1.7 Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn, dan is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

 

 1. Afspraken en annulering

2.1 De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan Friesland Medical Art, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak.

2.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de behandelaar het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

2.3 Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt kan Friesland Medical Art de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.

2.4 Friesland Medical Art moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

2.5 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel via een e-mailbericht worden geannuleerd.

 

 1. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming daartoe aan de behandelaar.

3.2 De behandelaar kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de behandelaar om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De behandelaar is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de behandelaar.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de behandelaar geen behandeling (meer) verrichten.

 

 1. Verantwoording en eigen risico

4.1 Alle opdrachten van cliënt aan Friesland Medical Art worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.

4.2 Door opdracht te geven aan Friesland Medical Art verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.

4.3 Door opdracht te geven aan Friesland Medical Art tot het aanbrengen van permanente make-up en / of medische tatoeages verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere via bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd). Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de behandelaar of derden in gevaar kan brengen.

4.4 Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up    en / of een (medische) tatoeage te laten aanbrengen weloverwogen is.

4.5 Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een IC (toestemmingsformulier) naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Cliënt geeft een opdracht aan Friesland Medical Art,  hierbij verklaart Friesland Medical Art dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Friesland Medical Art kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat volledig bereikt.

5.2 Ondanks dat Friesland Medical Art haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is het mogelijk dat het beoogde resultaat niet volledig bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.

5.3 Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een nabehandeling te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á  8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

5.4 Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Friesland Medical Art dit (medisch) niet verantwoord vind mag Friesland Medical Art deze nabehandeling weigeren.

5.5 Friesland Medical Art is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Friesland Medical Art niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij er komt vast te staan dat de schade aan grove opzet of schuld te wijten is.

5.6 Friesland Medical Art is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de meegeleverde nazorginstructie. Cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.

5.7 Voor het geval Friesland Medical Art aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Friesland Medical Art desbetreffende levering  en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.

5.8 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken, respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Friesland Medical Art niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

5.9 In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

 

 1. Betaling

6.1 Friesland Medical Art vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de behandelingen in de praktijk mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.

6.2 De intake à € 35,00 Incl. BTW dient altijd te worden voldaan. Als de cliënt besluit een volledige behandeling te ondergaan, dan wordt dit bedrag verrekend met de eerstvolgende betaling.

6.3 De behandeling kan uitsluitend contant of per pintransactie worden voldoen.

 

 1. Garantie

7.1 Friesland Medical Art gebruikt voor het tatoeëren / pigmenteren uitsluitend inkten / pigmenten die gecontroleerd zijn door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren zoals bepaald in het Warenwetbesluit kleurstoffen.

7.2 Friesland Medical Art is GGD gecertificeerd waardoor u als cliënt de garantie heeft, dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

 

 1. Beschadiging en diefstal

8.1 Friesland Medical Art heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

8.2 Friesland Medical Art meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.

 

 1. Klachten

9.1 Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de behandelaar van Friesland Medical Art. Friesland Medical Art zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

 

 1. Toepasselijk recht

10.1 Op de tussen Friesland Medical Art en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Friesland Medical Art is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 1. Wijziging

11.1 Friesland Medical Art behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Download versie algemene voorwaarden Friesland Medical Art